Polls
Announcements

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018

*Pencapaian Piagam Pelanggan dikemaskini setiap 3 bulan*

Bil. Piagam Pelanggan Jan-Mac April-Jun Julai-Sept Okt-Dis
1 UMUM        
  a) Pengesahan penerimaan pertanyaan/aduan awam akan dibuat dalam tempoh 1 hari bekerja 95.00% 95% 95% 95%
  b) Maklum balas mengenai tindakan yang telah/akan diambil oleh MPP kepada pengadu akan dibuat dalam tempoh 3 hari berkerja 95.00% 95% 95% 95%
  BAHAGIAN KEWANGAN        
2 Resit akan dikeluarkan dalam tempoh 5 minit selepas pembayaran dibuat bagi bil taksiran dan bil lain- lain perkhidmatan. 100% 100.00% 100% 100.00%
3 Pembayaran atas  tuntutan invois dari pembekal atau kontraktor akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh tuntutan diterima dan dengan syarat semua dokumen yang berkaitan adalah  lengkap dan disahkan oleh pegawai-pegawai yang berkenaan. 100% 100% 100.00% 100.00%
  BAHAGIAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA        
4 Semua pertanyaan mengenai bil cukai pintu di kaunter Majlis akan diselesaikan dalam masa tidak melebihi 20 minit. 100% 99.11% 98.64% 98.14%
5 Sijil Pelepasan Hutang (Form G (1)) akan dikeluarkan dalam masa 2 hari bekerja dengan syarat tunggakan cukai taksiran dan cukai taksiran semasa untuk setengah tahun berkaitan dijelaskan dan salinan surat hak milik hartanah dikepilkan bersama permohonan. 92.73% 93.59% 85.56% 92.28%
6 Hartanah akan diukurperiksa dan dinilai untuk maksud kadaran dalam masa tidak melebihi 60 hari dari tarikh permit penginapan dikeluarkan. 100% 100% 100% 100%
7 Penilaian pegangan untuk maksud kadaran akan dijalankan dengan adil dan saksama. Bantahan terhadap penilaian akan didengar dalam tempoh masa yang ditetapkan. 100% 100% 100% 100%
  BAHAGIAN KESIHATAN DAN PERKHIDMATAN BANDAR        
8 Perkhidmatan Pembersihan Parit dan Pemotongan  Rumput        
  Kekerapan Perkhidmatan Pembersihan Parit:         
  a) Kawasan Kampung, Perindustrian dan Perumahan  – 1 kali sebulan 92.00% 93% 91.30% 100.0%
  b) Kawasan  Kedai -  1 kali dalam tiga bulan (flushing)
  Kekerapan Perkhidmatan Memotong Rumput:        
  a. Kawasan Kampung  - 1 kali sebulan 100% 100% 100% 100%
  b. Kawasan Kedai, Perindustrian dan Perumahan   – 2 kali sebulan 100% 100% 100.00% 100.00%
9 Menjalankan  perkhidmatan  pembetungan mengikut kekerapan berikut:-        
  Menjalankan kerja pembersihan pembentungan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas permohonan diterima. 100% 100% 100% 100%
10 Segala aduan mengenai gangguan anjing liar dan pembuangan bangkai binatang akan diuruskan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas aduan diterima. 100% 100% 100% 100%
11 Pembersihan tandas awam akan dilakukan sekurang-kurangnya sekali sehari. 100% 100% 100% 100%
12 Permohonan bagi 18 jenis lesen pelbagai akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja dengan syarat semua dokumen sokongan tersebut adalah lengkap dan segala kehendak Majlis dan Kesihatan dipatuhi. 90.30% 87% 83.30% 100.00%
13 Permohonan untuk lain-lain jenis lesen pelbagai  diproses dan diluluskan dalam tempoh satu (1) bulan dengan syarat semua dokumen sokongan tersebut adalah lengkap dan segala kehendak Majlis dan Kesihatan dipatuhi 100% 100% 100% 100%
14 Pembaharuan lesen pelbagai akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja sekiranya semua syarat dipatuhi. 100% 100% 100% 100%
15 Penyemburan kabus akan dilakukan dalam tempoh 24 jam selepas penerimaan pemberitahuan Kes Denggi dari Jabatan Kesihatan Negeri. 100% 100% 100% 100%
  BAHAGIAN KEJURUTERAAN        
16 Memproses dan meluluskan permohonan-permohonan yang berikut dalam tempoh yang dinyatakan:        
  a) Permit jalan raya - dalam tempoh 7 hari  bekerja selepas pembayaran deposit penyelenggaraan diterima 100% 100% 100% 100%
  b) Pelan Kejuruteraan (komen pertama dari MPP) -  30 hari  92.00% 88% 100% 100%
  c) Sijil Penyiapan Jalan (Road Completion Certificate) - 7 hari bekerja  selepas pembayaran deposit penyelenggaraan. 100% 100% 100% 100%
  d) Pemeriksaan tapak - 14 hari bekerja selepas notis penyerahan kerja-kerja penyelenggaraan daripada pihak pemaju. 100% 100% 100% 100%
  (a) - (d) Dengan syarat semua dokumen adalah lengkap dan memenuhi kehendak yang ditetapkan oleh MPP serta jabatan-jabatan yang berkaitan.        
  BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN (SEKSYEN BANGUNAN)        
17 Memproses dan meluluskan permohonan-permohonan yang berikut dalam tempoh yang dinyatakan:        
  a) Pelan Bangunan (Bangunan Baru) – 40 hari 100% 100% 96% 100%
  b) Pelan Bangunan (Pelan Ubahsuai ) – 40 hari 100% 100% 100% 100%
  c) Permit Penginapan (OP) - 2 hari bekerja 89.00% 98% 100% 100%
  (a) - (c) Dengan syarat semua dokumen adalah lengkap dan memenuhi kehendak yang ditetapkan oleh MPP serta jabatan-jabatan yang berkaitan.        
  BAHAGIAN UNDANG-UNDDANG DAN PENGUATKUASA        
18  Permit Iklan akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 7 hari bekerja jika semua syarat dipatuhi. 100% 100% 100% 100%
  BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN (SEKSYEN LANDSKAP)        
19 Penyelenggaraan Taman Rekreasi & Taman Permainan Majlis- 2 kali setiap bulan 100% 100% 95% 100%
20 Penyelenggaraan & pemangkasan pokok Majlis - sekali setahun 100% 100%
 
  Purata Pencapaian 98.07% 98.17% 97.77% 99.25%
  Pencapaian Keseluruhan 98.32%